Nákupní košík 0,- Kč

POUČENÍ

ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 realizované ze strany podnikatele:

 Petr Studený

IČ: 406 91 225, se sídlem: 393 01 Olešná 39

zapsaném v živnostenském rejstříku MěÚ Pelhřimov

Email: prodejna-motocentrum@pel.cz , www.motocentrum.pel.cz

podnikatel je plátcem DPH

dále jen jako „Podnikatel

 a adresované všem potencionálním klientům Podnikatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Kupní smlouvy s Podnikatelem ve vztahu ke zboží, které Podnikatel aktuálně nabízí v rámci svého elektronického katalogu zboží uveřejněného na adrese http://www.quad-team.cz/s tím, že tato kupní smlouva má být uzavřena prostřednictvím emailové komunikace (tj. prostřednictvím tzv. komunikace na dálku), dále jen jako „Kupní smlouva“.

 Podnikatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního klienta (v souvislosti s Kupní smlouvou) o tom, že:

I.

-              Kupní smlouva bude spadat pod režim OZ (viz zejména ustanovení § 2079 a násl. a § 2158 a násl. OZ) a zároveň se bude řídit podmínkami pro uzavření Kupní smlouvy uveřejněnými na www.motocentrum.pel.cz ;

-              Předmětem Kupní smlouvy bude zboží, které je Podnikatelem aktuálně nabízené v elektronickém katalogu zboží na adresehttp://www.quad-team.cz/ (dále jen jako „zboží“);

-              Cena za zboží bude vycházet z elektronického katalogu Společnosti na http://www.quad-team.cz/ ve znění platném ke dni zaslání poptávky klienta na uzavření kupní smlouvy;

-              Cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platnou právní úpravou, neboť Podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty;

-              Cena za zboží je cenou konečnou v případě, že si klient na své náklady vyzvedne (včetně nakládky) zboží v kamenné prodejně Podnikatele nebo ve skladu Podnikatele – přesná adresa bude ujednána v rámci textu Kupní smlouvy;  

-              V ceně za zboží tedy nejsou zahrnuty náklady na dodání tohoto (zejména náklady na dopravu a na obaly, jsou – li tyto zapotřebí) do místa určeného klientem. Náklady na klientem objednané dodání zboží do místa určení budou účtovány zvlášť dle platného ceníku, který tvoří součást podmínek pro uzavření Kupní smlouvy – viz www.motocentrum.pel.cz ;

-              Cena za zboží je splatná při převzetí zboží nebo předem - zálohově, na základě zálohového listu (v případě, že zboží má být dodáno Podnikatelem do místa určeného klientem);¨


-              Práva z případného vadného zboží, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí OZ (zejména viz ustanovení § 2165 a násl. OZ), přičemž Podnikatel bude mít povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce konkrétního zboží.    

 II.

-          Klient má právo odstoupit od Kupní smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy,

-          Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Podnikatel formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),

-          Klient může (avšak nemusí) použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

-          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,

-          V případě odstoupení od Kupní smlouvy klient ponese náklady za navrácení zboží, a to i když zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Podnikatel vás zároveň výslovně poučuje o tom, že nebudete mít právo odstoupit od Kupní smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud předmětem Kupní smlouvy byla dodávka:

-          zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu,

-          zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

-          zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Dále nebudete mít právo odstoupit od případně objednané dopravy zboží, pokud byl se Podnikatelem sjednán konkrétní termín pro realizaci objednané dopravy.

 

S ohledem na právní jistotu Podnikatel uvádí, že pokud se klient (spotřebitel) rozhodne uzavřít smlouvu přímo v kamenné prodejně Podnikatele, tak shora uvedené skutečnosti (výslovně pak skutečnosti uvedené pod bodem II.) nebudou na takto uzavřenou smlouvu dopadat.

III.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (nutno vyplnit barevně vyznačené části textu):

__________________________________________________________________________________________

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

 

Adresát

Petr Studený, podnikatel IČ 406 91 225

se sídlem: 393 01 Olešná 39

Email: prodejna-motocentrum@pel.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy ze dne ___________, vztahující se ke zboží uvedenému na Kupní smlouvě č. __________ ze dne _____________, resp. na daňovém dokladu vydaném Podnikatelem pod č. ___________

 

Vaše jméno a příjmení: _____________

Vaše adresa: _____________________

Datum: ______________________

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

__________________________________________________________________________________________

IV.

Klient  - spotřebitel má právo (v případě vzniku spotřebitelského sporu s Podnikatelem) navrhnout mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Podnikatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením sporu; v případě nesouhlasu Podnikatele bude spotřebitelský spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Klient (spotřebitel) má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Podnikatele. V tomto směru Podnikatel odkazuje spotřebitele i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

V Olešné, dne 1. 1. 2014

 

 

čeština UK flag

Sezóna 2014

  Lukáš Studený v sezoně 2014 opět startuje

 Sledujte akutální dění na našich FB stránkách

 

 

Nejbližší závody

10-12.10.2014 - Mistrovství Evropy družstva - Holnadsko-Markelo

PŘIJEĎTE PODOŘIT ČESKÝ TEAM !!!

 

Novinky

Fotogalerie z Mistrovství ČR Mohelnice 

a SK Senica zde